Zápis do Mateřské školy 2020/2021

Zápis do mateřské školy proběhne 13. května od 8 do 16 hodin a bude probíhat bez účasti rodičů i dětí.

Přihlášky na zažádání zašleme mailem, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 775 438 094.  

Pokud nebudete mít možnost potvrdit přihlášku Vaším lékařem, přiložte k přihlášce kopii očkovacího průkazu, kde bude zjevné, že dítě je řádně očkováno. Vyplněnou přihlášku vhoďte prosím 13. května do poštovní schránky umístěné u hlavních dveří naší školy.

Do několika dnů Vám potvrdíme přijetí přihlášky a obdržíte na Váš mail registrační číslo, pod kterým bude přihláška zapsána. Dle tohoto čísla poté dohledáte na našem webu, zda bylo dítě přijato či nepřijato do naší mateřské školy.

Počet míst je bohužel letošní rok velmi omezený, dle kritérií mají přednost děti spádové a sourozenci dětí z naší základní a mateřské školy.

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY, LANŠKROUN,  DOLNÍ TŘEŠŇOVEC, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování dle § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Kapacita mateřské školy je stanovena na 41 dětí.

 

Kritérium Bodové ohodnocení
Pomocná kritéria
Individuální situace dítěte MŠ nebo ZŠ

navštěvuje sourozenec dítěte

5
Zájem rodičů o pedagogiku Začít spolu 0-10

 

 

Bez ohledu na bodové hodnocení budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním (i OŠD) roce před zahájením školní docházky, dále děti od 3 let s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy (Dolní Třešňovec).

 

 1) Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem očkovaným (případně pokud má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), výjimku tvoří děti před nástupem povinné školní                                                docházky.

2) Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených ve výše uvedené tabulce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením.

3) O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

4) V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), rozhoduje věk dítěte.

 

 

 

 

 

V Lanškrouně, Dolním Třešňovci, dne 06. 02. 2020

 

Mgr. Aneta Mihulková

ředitelka školy