Rozpočet

Základní škola a mateřská škola, Lanškroun,  Dolní Třešňovec,

okres Ústí nad Orlicí, IČO: 70982473

 

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Lanškroun,  Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí,  IČ 70982473
VÝNOSY rok 2019
Úplata za vzdělávání (MŠ) a školní družinu 200 800
Zúčtování fondů 178 000
Příspěvek od zřizovatele 442 000
Dotace MŠMT 4 300 000
VÝNOSY CELKEM 5 120 800
NÁKLADY
Náklady na energie 215 000
Ostatní provozní náklady 605 800
Náklady hrazené z dotace MŠMT 4 300 000
NÁKLADY  CELKEM 5 120 800

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí                       Dolní Třešňovec 24 ,  563 01 Lanškroun  , IČ 70982473
VÝNOSY rok 2020 rok 2021
Vlastní výnosy
Úplata MŠ 130 000 130 000
Úplata za školní družinu 15 000 15 000
Školné 50 000 50 000
Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání 4 500 000 4 700 000
Příspěvek od zřizovatele 550 000 580 000
VÝNOSY CELKEM 5 245 000 5 475 000
NÁKLADY
Provozní náklady 5 245 000 5 475 000
Energie 210 000 210 000
Opravy 50 000 50 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 000 40 000
Ostatní provozní náklady 395 000 425 000
Mzdové  náklady včetně zákonného pojistného zřizovatel 50 000 50 000
Mzdové  náklady včetně zákonného pojistného 4 500 000 4 700 000
Investiční náklady 0 0
NÁKLADY  CELKEM 5 245 000 5 475 000