Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu vychází z přirozené touhy a potřeby dětí poznávat svět, učit se a experimentovat. Vytváří takové učební prostředí, v němž mají děti možnost učit se na základě přímých zkušeností, prostřednictvím vlastní činnosti. Je kladen důraz především na úctu k dítěti, respekt a v důvěru v něj, vyučování je orientováno na jeho aktivitu (vnější i vnitřní). Program Začít spolu je zaměřen na svobodu, svébytnost a individuální rozvoj, ale nevylučuje nutnost klást nároky, vytyčovat požadavky na dítě, artikulovat jasná pravidla chování a dbát na jejich respektování.

 

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu. V České republice je se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy a od roku 1996 je postupně rozvíjen na základních školách.

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům, tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

 

Základní principy Začít spolu

 • individuální přístup k dítěti
 • alternativní organizace vyučování
 • vyučování v centrech aktivity
 • partnerství rodiny a školy
 • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
 • projektové vyučování a další metody a formy práce
 • sebehodnocení, hodnocení, hodnotící kruh
 • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
 • metody kritického myšlení
 • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
 • komunikace, řešení problémů, rozhodování
 • slovní hodnocení
 • tvorba třídních pravidel
 • ranní kruh

Více o vzdělávacím programu Začít spolu a o průběhu dne v MŠ a ZŠ najdete na www.zacitspolu.eu .

Odkaz na video Začít spolu:

https://www.youtube.com/watch?v=2_jFgPDLUI0&t=866s