O Mateřské škole

Co můžeme nabídnout v naší mateřské škole:

 

  • laskavou a respektující náruč pro děti

Tuto práci neděláme, protože musíme, ale protože nás baví a přináší nám radost. 🙂

 

  • přátelský a respektující přístup pro rodiče

Rodiče jsou u nás vítáni, spolupracují a podílejí se na vytváření příjemného klima ve škole. Jsou zapojování do dění školy  a přispívají svými nápady i prací ke zkvalitnění služeb ve škole.

 

  • program Začít spolu

Program Začít spolu zahrnuje podnětné prostředí, centra aktivit, možnost volby, zodpovědnost, spolupráce ve skupině i jednotlivě, možnost získané informace vyzkoušet v praxi, vnitřní motivace, individuální přístup, hledání samostatného řešení úkolů atd.

 

  • moderní pedagogické metody

Prožitkové učení, učení v souvislostech, kritické myšlení, zaměřujeme se i na polytechnické vzdělávání (práce v centru Kostky – prostorová orientace, modelové stavby, fyzikální zákony, v centru Pokusy a objevy – vědecké bádání, přírodní zákony, pokusy v oblasti chemie a fyziky, v centru Dílna – technické zázemí pro práci se dřevem, s kovem, montování, šroubování, řezání, zatloukání apod.).

Využití Montessori pomůcek, Hejného matematika, muzikoterapie, jóga, angličtina.

 

  • adaptační program

Děti i rodiče mají možnost účastnit se společných akcí ještě před nástupem do MŠ, navštěvovat zahradu MŠ, využít možnosti zkráceného pobytu ve třídě = zkušební doba. Rodiče mohou být jakkoliv dlouho přítomni ve třídě, jsou ve vítáni, a mohou se podílejí na programu MŠ.

 

  • smíšené třídy

Děti jsou ve třech smíšených třídách, které odpovídají principům Začít spolu.  Rozdělení  do tříd lze i po domluvě (např. sourozenci).

 

  • „Zelená školka“

Ve školce třídíme odpad, jíme zdravé svačinky, vedeme děti k ekovýchově, pěstujeme vlastní ovoce, zeleninu i bylinky a společně poznáváme přírodu.

 

  • „Kouzelné pátky“

Pátky se snažíme věnovat exkurzím a výletům. Spolupracujeme s Lesním klubem Březinka a navazujeme spolupráci s místními firmami k možnosti nahlédnutí do procesů výroby, abychom dětem přiblížili, jak se skutečně věci vyrábějí. Důležitý je pro nás také pobyt venku většinou za jakéhokoliv počasí.

 

  • plavecký a lyžařský výcvik

 

A mimo to spoustu akcí školních i mimoškolních pro děti, rodiče, prarodiče a kamarády.