Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne 13. května od 8 do 16 hodin. Přihlášky je možné si vyzvednout v naší školce. Počet míst je bohužel letošní rok velmi omezený.  

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY, LANŠKROUN,  DOLNÍ TŘEŠŇOVEC, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování dle § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Kapacita mateřské školy je stanovena na 42 dětí. Kritéria jsou posuzována ke stavu 1. září 2019.

 

 

 

Kritérium Bodové ohodnocení
Pomocná kritéria
Individuální situace dítěte MŠ nebo ZŠ

navštěvuje sourozenec dítěte

5
Zájem rodičů o pedagogiku Začít spolu 0-10

 

 

 

Bez ohledu na bodové hodnocení budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním (i OŠD) roce před zahájením školní docházky, dále děti od 3 let s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy (Dolní Třešňovec).

 

 1) Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem očkovaným (případně pokud má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), výjimku tvoří děti před nástupem povinné školní                                                docházky.

2) Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených ve výše uvedené tabulce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením.

3) O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

4) V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), rozhoduje věk dítěte.

 

 

 

 

 

V Lanškrouně, Dolním Třešňovci, dne 06. 02. 2019

 

Mgr. Aneta Mihulková

ředitelka školy